"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

Thursday, May 10, 2012

കവി ജന്മം

 ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോള്‍ ഉയിരിന്റെ ഉല്പത്തി തിരയുക
 ശേഷം ഉയിര്‍തന്നവരെ അടക്കം ചീത്ത പറയുക
പിന്നെ എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു ഒരു കവിതയാക്കുക
നീട്ടി കുറുക്കി അത് ചൊല്ലി ഒരു കവിയാകുക
അപ്പോള്‍ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോരവാര്ടു  തരും
പിന്നെ ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയും, കവിയരങ്ങുമായി
ജീവിതം സുഖം

No comments:

Post a Comment

Thank you