"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

Sunday, May 20, 2012

ഗാന്ധിജിയുടെ പരാതി

ഗാന്ധിജി തിരികെ വന്ന്
ഒരന്യായം ഫയല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നു
എന്റെ ചിത്രം അനുവാദമില്ലാതെ
ദുരുപയോഗം ചെയുന്നു എന്ന്
എവിടെയൊക്കെ എന്ന് വിശദീകരണം
മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ  മുഖം വെട്ടിപ്പൊളിക്കാന്‍
കൊട്ടേഷന്‍ കൊടുക്കുന്നിടത്ത്
അധിക്കാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷ്ണങ്ങള്‍ക്ക്
വിലപേശുന്നിടത്
പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഭാര്യയെ പ്രാപിക്കാതെ
വേശ്യയുടെ  മടിക്കുത്ത് ആഴിക്കുന്നിടത്ത്
രോഗം കുത്തിവച്ച് ആരോഗ്യം സംരക്ഷ്ക്കുന്നിടത്ത്
അറിവ് അളന്നു നല്‍കുന്നിടത്ത്
അന്നം തന്ന ഭൂവിന്റെ നാഭിയില്‍ നുകം ഇറക്കുന്നിടത്ത്
വെള്ളവും വായുവും
ലേബലിട്ടു വില്‍ക്കുന്നിടത്ത്
അങ്ങനെ എല്ലാ ഇടനാഴിയിലും
എന്റെ ചിത്രം വിക്രിതമാക്കപെടുന്നു
ഇതന്ന്യായം തന്നെയല്ലേ ?

No comments:

Post a Comment

Thank you