"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

Saturday, March 15, 2014

പൂമാല

 എന്നെയും, നിന്നെയും
ഒരേ പൂപ്പാത്രത്തിലേക്കാണ്
പിച്ചിയിട്ടത്
ഒരേ വാഴനാരിലാണ്
നമ്മളെ ഇങ്ങനെ
കോര്‍ത്തെടുത്തത്
വരണമാല്ല്യമെന്നും
പൂജാമാല്ല്യമെന്നുമൊക്കെ
പറഞ്ഞാണ്  പരിചരിച്ചത്
എന്നിട്ടും
ചെറുതായൊന്ന് വാടിയപ്പോള്‍
അല്പം മണമൊന്നുകുറഞ്ഞപ്പോള്‍
എന്തിനാണിങ്ങനെ
ചവറുകൂനയിലേക്ക്
വലിച്ചെറിയുന്നത്

No comments:

Post a Comment

Thank you