"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

Saturday, March 15, 2014

പൂമാല

 എന്നെയും, നിന്നെയും
ഒരേ പൂപ്പാത്രത്തിലേക്കാണ്
പിച്ചിയിട്ടത്
ഒരേ വാഴനാരിലാണ്
നമ്മളെ ഇങ്ങനെ
കോര്‍ത്തെടുത്തത്
വരണമാല്ല്യമെന്നും
പൂജാമാല്ല്യമെന്നുമൊക്കെ
പറഞ്ഞാണ്  പരിചരിച്ചത്
എന്നിട്ടും
ചെറുതായൊന്ന് വാടിയപ്പോള്‍
അല്പം മണമൊന്നുകുറഞ്ഞപ്പോള്‍
എന്തിനാണിങ്ങനെ
ചവറുകൂനയിലേക്ക്
വലിച്ചെറിയുന്നത്