"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

Monday, May 28, 2012

പ്രണയം

എന്റെ പ്രണയം അപ്പുപ്പന്‍താടി  പോലെയാണ്
പറന്നുനടക്കുന്ന ഭാരമില്ലാത്ത അപ്പുപ്പന്‍താടി
മഴ വരുന്നതിനു മുന്‍പേ ഏതെങ്കിലും
ഹൃദയത്തില്‍ കയറി ഒളിക്കണം
മഴ നനഞ്ഞാല്‍ പ്രണയവും ഒരുഭാരമാകും

No comments:

Post a Comment

Thank you