"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

Sunday, May 20, 2012

ചത്ത മത്സ്യങ്ങള്‍

ചത്ത മത്സ്യങ്ങള്‍ ആരെ പോലെയാണ്
അവര്‍ സന്ന്യാസിമാര്‍ വേദകാലതുനിന്നും
തെറിച്ചു വീണ മീന്‍ ചെതുമ്പലുകള്‍
അല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളാകും
പരിത്യാഗത്തിന്റെ തോലുപോളിച്ചു വന്ന
വൃത്തിയില്ലാത്ത  മോട്ടത്തലയന്മാര്‍
അഹിംസയുടെ ഊന്നുവടി പിടിച്ചു നടന്ന
വിഡ്ഢിയായ ആ വൃ
ദ്ധനുമാകാം , അതുമല്ലെങ്കില്‍
ഭ്രൂണത്തില്‍ കുടിയിരുന്നു ജീവനുവേണ്ടി
തപസ്സു ചെയ്യും മനുഷ്യന്റെ പുതിയ പതിപ്പാകും
എന്താണെങ്കിലും ചത്ത
മത്സ്യങ്ങള്‍
ധ്യാനത്തിലാണ് മിഴികളടച്ച്  ലോകനന്മാക്കായി
ജെലപ്പരപ്പില്‍ ജെലസമാധിയിലാണ്
"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

No comments:

Post a Comment

Thank you