"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

Sunday, April 22, 2012

പുനര്‍ജന്മമില്ലത്തവര്‍

നോക്കിയിരിക്കെ നമുക്കിടയിലെ
ആകാശവും വെളിച്ചവും മറയുന്നു
പച്ച നിറമുള്ള പുല്‍നാമ്പുകള്‍
 അഗ്നിച്ചിറകുവച്ച്   പറന്നു പോകുന്നു
പുഴയുടെ നെഞ്ചിലെ മണല്‍ പൊരിയുന്നു
കാറ്റില്‍ ചോര മണക്കുന്നു അത്
നമ്മുടെ പ്രാണനിലേക്ക് പടരുന്നു
തേന്‍ വറ്റിയ പൂക്കളില്‍
ശലഭങ്ങള്‍ മരിച്ചിരിക്കുന്നു
ആകാശമില്ലാതെ പറവകള്‍
ചിറകുകള്‍ പൊഴിഞ്ഞു മണ്ണില്‍ ഇഴയുന്നു
നോക്കിയിരിക്കെതന്നെ കാഴ്ചയിലേക്ക്
ഇരുള്‍ പുക പടര്‍ന്നുകയറുന്നു
നഗ്നരാക്കപ്പെട്ടു നമ്മള്‍ രണ്ടും
വരണ്ട ഭൂവിന്റെ ഓര്‍മയില്‍ നിന്ന് പോലും
ഇരുണ്ട രൂപങ്ങളായി മാഞ്ഞു പോകുന്നു
പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ
പുനര്‍ജെന്മമില്ലാതാവരുടെ പട്ടികയില്‍
എഴുതപ്പെട്ടു ശൂന്യതയിലേക്കും.

No comments:

Post a Comment

Thank you