"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

Sunday, April 22, 2012

മിസ്സ്‌ കാള്‍

വഴി തെറ്റി വന്ന ഒരു മിസ്സ്‌ കാള്‍
ആദ്യം വെറും സുഹൃത്തായിരുന്നു
കാമത്തിന്റെ പുതിയ ശീലങ്ങള്‍
പറഞ്ഞുതന്നു പിന്നെ കാമുകനായി
ഉന്മാദം നുരയുന്ന തെരുവിലെ
മാംസച്ചന്തയിലെക്കുള്ള വഴി
ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നതും
അതെ മിസ്സ്‌ കാള്‍ തന്നെ
മാംസം വില്‍ക്കാന്‍ പഠിപ്പിച്ചതും
എന്റെ മാംസത്തിനു വിലയിട്ടതും
വിറ്റതിന്‍ വില വാങ്ങിയതും അവന്‍ തന്നെ
വിറ്റു തീര്‍നപ്പോള്‍, അല്ല വില്‍ക്കാതയപ്പോള്‍
ഇരുളിലൂടെ കണ്ണുകെള്‍ കെട്ടി
തിരികെ പാതി വഴിയില്‍ വിട്ടതും
വേശ്യ എന്നാദ്യം ഉറക്കെ വിളിച്ചതും
സദാചാരത്തിന്‍ കല്ലെറിഞ്ഞതും അവന്‍ തന്നെ
തിരികെ ഞാനെത്തുമ്പോഴേക്കും കാത്തിരുന്
അസ്ഥികള്‍ പൊടിഞ്ഞു മരിച്ചിരുന്നു
ഒരച്ഛനും രണ്ടു മക്കളും .

No comments:

Post a Comment

Thank you