"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

Sunday, April 22, 2012

ടിഭിന്‍ ബോക്സ്

എന്റെ മുത്തച്ചന് ടിഭിന്‍ ബോക്സ്
എന്താണെന്നു അറിയില്ലായിരുന്നു
എന്റെ അച്ഛന്‍ ടിഭിന്‍ ബോക്സ്
കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു
എന്റെ ടിഭിന്‍ ബോക്സ്നു പേര്
ചോറ്റു പാത്രം എന്നായിരുന്നു
അതില്‍ നിറച്ചു അമ്മയുടെ
വാത്സല്യം ചാലിച്ച രുചികൂട്ടുകളായിരുന്നു
എന്റെ മകന്റെ ടിഭിന്‍ ബോക്സില്‍
ഇന്റര്നാഷണല്‍ ബ്രാന്റുകളുടെ
പിസയും, ബര്ഗറും , ബിസ്കെറ്റും
,കോളയും കൂട്ടിനൊരു മിനറല്‍ വാട്ടറും
നാളെ എന്റെ കൊച്ചുമകന് .......
ടിഭിന്‍ ഇല്ലാതെ വെറും ബോക്സ്‌ ആകും
അതില്‍ നിറച്ച് കുറെ കാപ്സുളുകള്‍
വിറ്റാമിന്‍ കാപ്സുള്‍, പ്രോട്ടീന്‍ കാപ്സുള്‍,
വാട്ടര്‍ കാപ്സുള്‍ അങ്ങനെ പല തരം
പിന്നെ കയ്യിലൊരു കുപ്പി 'ഓക്സിജനും'
അവന്റെ മകനെന്താകുമോ ?

No comments:

Post a Comment

Thank you