"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

Thursday, April 12, 2012

പ്രവാസിയുടെ വീടുപണി

വീട് പണിയാന്‍ ചുടുകട്ടക്കായി
എന്നെ ഞാന്‍ ചൂളയിലെരിച്ചു നല്‍കി
വാതിലുകള്‍ക്കായി എന്റെ
വാരിയെല്ലിന്റെ വീതം നല്‍കി
മേല്‍ക്കൂരക്കായി ഞാനെന്റെ
സ്വപ്നങ്ങള്‍ പാകിനല്കി
രക്തവും വിയര്‍പും
ചാലിച്ചു നിറവും നല്‍കി
പിന്നെ വീടുകൂദാശക്ക് സമ്മാനമായി
എന്റെ ചില്ലിട്ടൊരു ചിത്രവും
അതില്‍ ചാര്‍ത്താനൊരു മാലയും

No comments:

Post a Comment

Thank you