"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

Monday, February 27, 2012

ഞാന്‍

ഓര്‍മകളുടെ ശിഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ പരതി നോക്കിയിട്ടും
ആരെയും കണ്ടില്ല എന്നെ വഴി തെറ്റിച്ചവരെയും
എനിക്ക് നല്ല വഴി പറഞ്ഞുതന്നവരെയും
എല്ലാം ഞാന്‍ തന്നെ ആയിരുന്നു
മാര്‍ഗദര്‍ശിയും വഴിപോക്കനും

No comments:

Post a Comment

Thank you