"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

Monday, February 27, 2012

സ്വപ്നം

ഉറങ്ങുന്നതിനു മുന്പേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു
ഇന്ന് കാണേണ്ട സ്വപ്നം
പക്ഷെ ഉണര്നപ്പോള്‍ നഷ്ടബോധം തൊനി
വിചാരിച്ച സ്വപ്നം കാണാത്തതില്‍

No comments:

Post a Comment

Thank you