"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

Sunday, April 22, 2012

അവസാന ആഗ്രഹം

ചിതയില്‍ വെക്കും മുന്‍പ്
എന്റെ ശവമഞ്ചത്തില്‍
നിന്നും ഒരു പൂവ് അവള്‍ക്കു
കൊടുക്കണം ആ പൂവിലൂടെ
എനിക്ക് അവളിലേക്ക്‌ തിരിച്ചു
പോകണം, അവളിലൂടെ
ജീവന്റെ വിരല്‍ തുംപിലെക്കും.

No comments:

Post a Comment

Thank you