"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

Saturday, June 30, 2012

മഷിവരകള്‍

ചുരുള്‍ നിവര്‍ത്തിയ കടലാസില്‍
ഞാനും നീയും വെറും മഷിവരകള്‍
അര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി പലരീതിയില്‍
മടങ്ങിയ വരകള്‍
നിവര്‍ത്തി നോക്കിയാല്‍  അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത
നേര്‍വരകള്‍
ചിലപ്പോള്‍ ചന്തത്തില്‍ നിരന്നിരുന്ന്
നമ്മള്‍ പ്രണയിക്കും
ചിലപ്പോള്‍ അടുക്കുകള്‍ തെറ്റി
നമ്മള്‍ കലഹിക്കും
എങ്കിലും മഴ വരുമ്പോള്‍  അലിഞ്ഞു
രൂപമില്ലാതോഴുകേണ്ട  നിറങ്ങള്‍ മാത്രം