"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

Thursday, June 28, 2012

ബലിച്ചോര്‍

ബലിച്ചോറെടുക്കാന്‍  വന്ന
കാക്കകള്‍  തമ്മില്‍ തര്‍ക്കം
മരിച്ചവന്‍ ആരുടെ ഭാഗത്തെന്ന്
അപ്പോഴും ഈറന്‍ മാറാനാവാതെ
കൈ കൊട്ടി  തളര്‍ന്നു നില്‍പ്പാണ്
മരിച്ചവന്റെ മകന്‍